Historia

Pracownicy Zakładu Obróbki Skrawaniem

Zakład Obróbki Skrawaniem został powołany zarządzeniem Rektora Politechniki Poznańskiej na początku lutego 1981 r. w wyniku rozdziału Zakładu Technologii Budowy Maszyn (kierowanego przez doc. dr inż. K. Wieczorowskiego od 1974 r.) podyktowanego specjalizacją dydaktyczną i naukową jego pracowników.

Zakład jest kontynuatorem niektórych kierunków badawczych Katedry Obróbki Skrawaniem, której kierownikiem był prof. mgr inż. Bronisław Kiepuszewski (zmarły w 1974 r.).

Kierownikiem zakładu wybrany został w dniu 28.10.1980 r. w głosowaniu tajnym dr hab. inż. M. Kawalec.

Tematyka prac naukowych Pracowni Obróbki Wiórowej dotyczyła w latach 1981-90 badań dokładnej obróbki wiórowej zwłaszcza ostrzami supertwardymi i ceramicznymi oraz analizy modeli optymalizacji parametrów skrawania. Pracownia Obróbki Ściernej specjalizowała się w badaniach procesu szlifowania wgłębnego, optymalizacji i automatyzacji cykli obróbkowych oraz diagnozowaniu i nadzorowaniu procesu szlifowania. Pracownia Narzędzi Skrawających zajmowała się konstruowaniem i badaniem narzędzi składanych z płytkami wieloostrzowymi (gównie wierteł i frezów) do obróbki zautomatyzowanej.

Zakład współpracował od 1981 roku z Friedrich Schiller Universitat Jena (kierownicy tematów: M. Kawalec, Z. Weiss, W. Warziniak), TH /TU/ Karl-Marx-Stadt /Chem-nitz/ – /M. Kawalec, H. G. Lutze, B. Hommel/, TU Braunschweig /Z. Weiss/. TU Hanower/ Z. Weiss, A. Hamrol/ oraz uczelniami krajowymi (głównie Polit. Krakowska),  Polit. Wrocławska, Polit. Warszawska, Polit. Łódzka, ATR Bydgoszcz, OBROiUSp, w Poznaniu/. W seminariach naukowych Zakładu wzięli m. in. Udział prof. W. Warziniak, prof. H. G. Lutze, prof. B. Hommel, dr R. Grunow, dr V. Herp;d. dr P/ Zimmerman, doc. W. Burger, prof. J. Harasymowicz, prof. H. Latoś, prof.. H. Żebrowski, foc. K. Kubik, doc. B. Storch, doc. M. Miernik.

Prace badawcze wdrożono m. in. W WSK PZL Krotoszyn, WSK Poznań, Wiepofama Poznań, PFŁT Poznań, Polam Piła, Zakłądy Maszyn Górniczych Famur Katowice, Fabryka Obrabiarek AVIA Warszawa, Kombinat Narzędzi VIS Jelenia Góra.

Opracowano 2 monografie  /Z. Weiss, M. Kawalec/, 3 skrypty /M. Kawalec, M. Jankowiak, J. Kodym, S. Krzyżaniak, Z Weiss, A. Hamrol, J. Napierała/ oraz opublikowano 175 artykułów i referatów publikowanych w kraju i za granicą. Uzyskano świadectwa ochronne na 5 patentów/ w tym 3 zagraniczne/ oraz 1 wzór użytkowy.

Sześciu pracowników Zakładu uzyskało w okresie 1981-90 stopnie naukowe doktora nauk technicznych.:

  • dr inż. J. Wallheim w 1982 /promotor doc. W. Teisseyre/
  • dr inż. A. Hamrol w 1982 /promotor doc. Z. Weiss/
  • dr inż. J. Napierała w 1982 /promotor doc. Z. Weiss/
  • dr inż. P. Jańczak w 1988 / promotor doc. M. Kawalec/
  • dr inż. K. Kloczkowski w 1988 /promotor doc. M. Kawalec/
  • dr inż. S. Krzyżaniak w 1988 /promotor doc. M. Kawalec/

Pracownicy Zakładu brali udział w organizowaniu konferencji i zebrań naukowych z udziałem gości spoza P.P. oraz w przygotowaniu merytorycznym niektórych krajowych konferencji naukowo-technicznych/ Sesje Naukowy PAN O/P-ń 81, 84, AC’85 „Narzędzia ‘86”, „NASS’88”, AC’90 „Podstawy Technologii Maszyn’90”/. M. in. W 1981 r. doc. Z. Weiss zorganizowała IV Naukową Szkole Obróbki Ściernej a w roku 1989 już jako profesor (of lipca 1989) XII Naukową Szkołę Obróbki Ściernej. W zakładzie odbyło się również w 1988 r. zebranie Sekcji Obrabiarek i Narzędzi SIMP O/Poznań.

Wyraźny postęp w wyposażeniu laboratorium w aparatury, obrabiarki i sprzęt mikrokomputerowy nastąpił w latach 1986-90 w wyniku finansowania tematów badawczych w ramach CPBPO2.04 koordynowanego przez Politechnikę Wrocławską.

Edmund Gajewski – 1979 – najstarszy pracownik zakładu

Pracownicy Inżynieryjno-techniczni Zakładu.

Od lewej S. Król, M. Kochanka, E. Mach, M. Rybak,
E.Gajewski, P. Dembski, K. Nadwórny

W Lubniewicach koło Gorzowa Wlkp. Odbyła się w dniach 22-26.10.1985 r. V Ogólnopolska Konferencja nt. „Wpływ technologii na stan warstwy wierzchniej”.

Uczestnicy konferencji n. t. „warstwy wierzchniej” Lubniewicie 1985
(m. innymi J. Kodym, M. Jankowiak, K. Kloczkowski, M. Kawalec)

W dniu 22.05.1989 r. odbyła się w Sali WBM im. F. Tychowskiego uroczystość jubileuszowa z okazji 85-rocznicy urodzin Edmunda Gajewskiego – pracownika Zakładu Obróbki Skrawaniem, 60-lecia jego pracy zawodowej w poznańskiej Uczelni oraz 20-lecia pracy po przejściu na emeryturę. Gratulację, życzenia i pamiątkowe upominki przekazali Jubilatowi doc. Mieczysław Kawalec (kierownik Zakładu), doc. Kazimierz Wieczorowski (dziekan WBM) i doc. Jerzy Czarnecki (dyrektor Instytutu).

Uczestnicy uroczystości 85-lecia urodzin E. Gajewskiego, 1989

Wręczenie dyplomów 1989.
Z lewej: P. Jańczak, S. Krzyżaniak, K. Kloczkowski

W dniu 26.11.1990 r. w Politechnice Wrocławskiej odbyła się konferencja naukowa na temat „Podstawy technologii maszyn ‘90”, poświecona podsumowaniu osiągnięć Centralnego Programu Badań Podstawowych 02.04, koordynowanego przez prof. dr. hab. inż. Jana Kocha z ITBM Politechniki Wrocławskiej. Konferencja obejmowała obrady plenarne, sesję plakatową i wystawę dorobku CPBP 02.04 w formie publikacji, patentów, programów komputerowych, prac doktorskich i habilitacyjnych oraz urządzeń i narzędzi.

W czasie obrad plenarnych Mieczysław Kawalec wygłosił referat zbiorczy na temat „Problemy konstruowania oraz badanie nowoczesnych narzędzi skrawających”.

Pracownik ZOS – dr inż. Adam Dopierała

            W dniu 7.04.1992 r. odbyła się w Belwederze uroczystość wręczania nominacji profesorskich. Z Politechniki Poznańskiej tytuł profesora otrzymał z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dyrektor Instytutu prof. dr hab. inż. Mieczysław Kawalec.

8 kwietnia 1992
Pracownicy Zakładu Obróbki Skrawaniem (M. Kawalec, J. Kodym, A. Dopierała, Jankowiak, G. Król, P. Twardowski, K. Pollak, Z. Nadstawski, E. Mach, Rybak, M. Baranowski, S. Król oraz dyplomanci.

Dnia 24 czerwca 1992 roku zmarł pracownik Zakładu Obróbki Skrawaniem: Władysław Grzegorczyk.

W dniach 8-13.03.1993 r. pracownicy Zakładu Obróbki Skrawaniem: mgr inż. Paweł Twardowski i mgr inż. Kazimierz Pollak wzięli udział w IV Naukowej Szkole Nadzorowania i Diagnostyki Systemów Obróbkowych, zorganizowanej w Karpaczu przez Politechnikę Wrocławską. Głównym tematem referatów i dyskusji była „Sztuczna inteligencja w procesach obróbkowych”. Poruszono również tematykę systemów doradczych i sieci neuronowych.

Zespół: M. Jankowiak, G. Król, K. Pollak, P. Twardowski zmęczony ale zadowolony po skończeniu grantu K B N.

Dr inż. Jerzy Kodym
zm. 14.06.1994r.

W dniach 11-15.03.1996 odbyła się w Karpaczu VII Szkoła Nadzorowania i Diagnostyki Systemów Obróbkowych Karpacz ’96. Udział w niej wzięli: dr inż. Marian Jankowiak oraz mgr inż. Paweł Twardowski. Referat pt. „Diagnozowanie ekspansji termicznej ostrza podczas toczenia hartowanej stali” wygłosił w języku angielskim mgr inż. Paweł Twardowski (współautorzy: dr hab. inż. A. Hamrol., dr inż. M. Jankowiak).

Od 1 czerwca 1996 r. M. Kawalec otrzymał od MEN mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego w PP.

Jedyna damska część załogi ZOS, Elżbieta Mach przy swoim stanowisku komputerowym (październik 1996)

Dnia 7 grudnia 1996 roku odbyło się w Laboratorium Obróbki Skrawaniem ITM nagranie programu „Nobel dla Polaka”. Nagranie studyjne tego programu w którym uczestniczył prof. M. Kawalec odbyło się w Warszawie 12 grudnia 1996 roku. Program został wyemitowany w I programie TVP pod koniec grudnia 96.

Wizyta naukowa gości z Charkowa

            W dniach 16-20.11.1997 przebywali w Zakładzie Obróbki Skrawaniem w ramach tzw. Wymiany osobowej finansowanej przez KBN prof. A. I. Grabczenko, M. I. Grabczenko i N. V. Verezub z Państwowego Uniwersytetu Technicznego w Charkowie (Katedra Skrawania Materiałów i Narzędzi Skrawających). Wykonywano zadania wynikające z realizowanego wspólnie tematu „Nowe materiały narzędziowe w zaawansowanych technologiach obróbki skrawaniem”. Goście zwiedzali laboratorium ZOS oraz Zakłady: Informatyzacji Systemów Produkcyjnych i Metrologii i Systemów Pomiarowych. Zapoznali się również z Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym Obrabiarek i Urządzeń Specjalnych w Poznaniu. Zwiedzali również ważniejsze zabytki Poznania. Omówiono efekty współpracy oraz zakreślono szczegółowe plany wspólnych prac na najbliższy okres.

 

W dniu 15 maja 1998 r. w Sali Rady Wydziały BMiZ odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej mgra inż. Grzegorza Króla pr. „Wielokryterialna optymalizacja parametrów skrawania w procesie dokładnego toczenia zahartowanych stali”.

Promotorem pracy był prof. dr hab. inż. Mieczysław Kawalec a recenzentami dr hab. inż. Jerzy Szwabowski z Politechniki Szczecińskiej oraz dr hab. inż. Marian Ostwald z Politechniki Poznańskiej.

Komisji przewodniczył dr hab. inż. Adam Hamrol, a funkcję sekretarza pełnił dr inż. Marian Jankowiak.

Obok rodziny Doktoranta w uroczystości wzięli udział wszyscy pracownicy Zakładu Obróbki Skrawaniem.

Referujący pracę Doktorant mgr inż. Grzegorz Król

Gratulacje od prof. dr hab. inż. Mieczysława Kawalca

 

W dniu 23 czerwca 1998 r. w Sali Rady Wydziały BMiZ odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej mgra inż. Pawła Twardowskiego pt. „Diagnozowanie i nadzorowanie stanu ostrza i powierzchni obrobionej podczas dokładnego toczenia zahartowanych stali”.

Promotorem pracy był dr hab. inż. Adam Hamrol a recenzentami prof. zw. dr hab. dr h. c. Czesław Cempel z Politechniki Poznańskiej oraz dr hab. inż. Józef Gawlik z Politechniki Krakowskiej.

Komisji przewodniczył dr hab. inż. Marian Ostwald a funkcję sekretarza pełnił dr inż. Grzegorz Król.

Referujący pracę Doktorant mgr inż. Paweł Twardowski

Mgr inż. Paweł Twardowski przyjmuje gratulacje od prof. dr hab. inż. Mieczysława Kawalca

 

W dniu 18 września 1998 r. zostało uruchomione wstępnie (rezonator z infrastrukturą) urządzenie laserowe TRUMPF TLF2600t w nowo zbudowanym „międzywydziałowe laboratorium techniki laserowej” finansowanym przez PP w ramach Dużego Programu Badawczego pt. „Wykorzystanie techniki laserowej w technologii i eksploatacji elementów maszyn oraz w fizyce półprzewodników”. Pracami DPB w latach 1997 – 1999 kieruje prof. M. Kawalec. W skład zespołu badawczego wchodzą pracownicy IMR i PS (WMRiP) – prof. W. Waligóra i L. Berkowski oraz IF (WFT) – prof. M. Oszwałdowski.

Laboratorium powstało dzięki wytężonej pracy organizacyjnej dr inż. M. Jankowiaka
i I. Nowaka (ZOS). Finansowo wspierało również Program kierownictwo WBMiZ (prof. C. Cempel i prof. M. Ostwald) oraz dyrekcja IMR i PS (prof. K. Nadolny i dr A. Wołyński) i ZOS IMtPP.

Montaż rezonatora laserowego.

Montaż rezonatora laserowego.

Nowo mianowani doktorzy nauk technicznych otrzymali z rąk swoich promotorów dyplomy opatrzone pieczęcią Politechniki Poznańskiej.

Dr inż. Paweł Twardowski otrzymuje dyplom z rąk swojego promotora

Laboratorium techniki laserowej.

Główni twórcy Laboratorium Techniki Laserowej. Od lewej: dr A. Wołyński,
dr M. Jankowiak, prof. M. Kawalec, I. Nowak.

Mgr inż. Zbigniew Nadstawski – były asystent Zakładu Obróbki Skrawaniem awansował na Dyrektora Naczelnego FAMOTU w Pleszewie.

Widok z okien ZOS nad Wartą z budynku przy ul. Piotrowo 3 (strona zachodnia).
Fotografia zrobiona z okien Sekretariatu ZOS w kwietniu 1999 r.

Spotkanie wigilijne 2001. W spotkaniu udział wzięli: M. Kawalec, A. Dopierała, Paweł Twardowski, Zbigniew Nowakowski, Ireneusz Nowak, Marek Kochanka, Stanisław Król, Elżbieta Mach oraz doktoranci: Marek Rybicki i Jarosław Trzmielewski.

Przewodniczący Komisji i doktorant.

Młodzież ZOS wraz z żoną doktoranta po jednomyślnym (pozytywnym) werdykcie Komisji RW (M. Kochanka robi zdjęcie a duch promotora nie jest widoczny).
Stopień dr. n. t. został nadany Zb. Nowakowskiemu przez RW BMiZ w dniu 30 czerwca 2003 r.

Nowo mianowany doktor Zakładu Obróbki Skrawaniem wraz ze swoim promotorem
oraz kolegą M. Kochanką.

Widok z okna pok. 620 na zachodnią stronę Poznania

 

 

cdn.